Om os

LivaRehab tilbyder for behandling og rehabilitering af mennesker med skadevirkninger fra prostitution, og for mennesker der har været udsat for incest, seksuelle overgreb og vold.

LivaRehab er det første nordiske rehabiliteringscenter, der behandler og rehabiliterer mennesker med prostitutionsskader, incestoverlevere, mennesker der er gået i stå på grund af seksuelle overgreb, kønsrelateret vold og undertrykkelse, og som har komplekse sammensatte psykosociale udfordringer, der gør, at de er langt uden for arbejdsmarkedet. Vi benytter fællesbetegnelsen 'deltagere' om de mennesker, der benytter sig af vores tilbud.

 

Vores formål er at tilbyde et tværfagligt behandlings- og rehabiliteringstilbud til udsatte mennesker, så de kan komme videre med værdighed. Det gør vi gennem individuelt skræddersyede forløb med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og behov. Derudover generer vi viden til metodeudvikling og forebyggelsesarbejde samt udgiver rapporter og undersøgelser, der har til formål at skabe opmærksomhed og vidensdeling.

LivaRehab hjælper årligt over 100 mennesker
med at genvinde fodfæstet i samfundet, på jobmarkedet og ikke mindst i eget liv. En overvejende del af vores deltagere er kvinder, men vi hjælper ligeledes mænd og transpersoner. LivaRehab består i dag af to centre.

Det første center blev etableret i 2011 på Frederiksberg og tilbyder en helhedsorienteret rehabiliterende indsats med det enkelte menneske i centrum, så de kan komme videre og få det bedre efter et liv i udsathed. Det andet center, LivaRehab Sydsjælland i Vordingborg blev etableret i januar 2016. Her arbejder vi især med rådgivning og forbyggelse af gråzoneprostitution balndt unge. 

Centrene drives af et professionelt personale – både lønnet og frivilligt – og finansieres via offentlige puljer, private donationer og medlemsbidrag. Personalet består af socialrådgivere, socialpædagoger, psykolog, psykiater, akademiske medarbejdere, omsorgsmedarbejdere med flere.

Vores arbejde bygger på en grundlæggende respekt for det enkelte menneskes værdighed og ligeværdighed, og vores mission er at udvikle metoder til det helhedsorienterede og vidensbaserede sociale arbejde med udsatte mennesker. Vi tager udgangspunkt i teorier om anerkendelse og metoder i empowerment – hvor målet er at blive hovedaktør i eget liv. Vores viden om skadevirkninger af prostitution og arbedsmetoder på området stammer fra vores mange års arbejde med målgruppen samt fra litteratur, forskning, interviews med tidligere og nuværende prostituerede, beretninger samt vores øvrige samarbejde i forskellige sammenhænge.

Dette arbejde har ledt frem til den konklusion, at prostitution kan give skadevirkninger af både social, fysisk og psykisk karakter. Når det handler om de udenlandske kvinder, har skaderne yderligere dimensioner. Omkring fire femtedele af de mennesker, der kontakter os på baggrund af prostitutionsskader har oplevet svigt i deres barndom fra én eller flere voksne, eller sidenhen i deres ungdom eller begyndende voksenalder, i form af seksuelle overgreb.